Јавни апел за помоћ Еколошког покрета

 

У уторак, 3. новембра, у просторије Еколошког покрета доћи ће судски извршитељи да плене имовину Еколошког покрета ради наплате дуга у висини од 140.000,00 динара који је настао одржавањем четвородневне Међународне Еко-конференције. Еколошки покрет нема толику имовину да би намирио наведени дуг, али одузимањем јединог рачунара, наша активност ће бити прекинута. Зато у име Еколошког покрета упућујем јавни апел свим нашим члановима, пријатељима, симпатизерима и целокупној јавности да нам пруже солидарну помоћ у складу са својим могућностима.                                    
          Током 25 година рада Еколошки покрет је задужио све новосађане спасавајући највеће вредности Новог Сада, као све његове паркове, Соколски дом, стадион ,,Карађорђе”, Петроварадинску тврђаву, Војну болницу, Змај Јовину и Дунавску улицу, Фрушку гору... и многе друге  вредности које су биле на удару интересних група. Иза 19 одржаних међународних научних Еко-конференција о битним условима живота човечанства, од којих је 5 заредом имало (нефинансијско) покровитељство УН,  остало је више од 2.000 научних радова објављених у целовитом облику на више од 15.000 страница које су написали аутори из 45 држава са свих континената.        
          Пошто Еколошки покрет није на буџету, нити добија било каква средства по неком аутоматизму иако постиже светске резултате, маћехинским односом градске управе је доведен у ситуацију да му судски извршитељи онемогуће даљу активност. Зато се обраћамо целокупној јавности, посебно пријатељима и симпатизерима ради пружања солидарне помоћи. Пошто нам је жиро рачун блокиран, уплате солидарне помоћи се могу уплатити на жиро рачун партнерске организације која нам плаћа текуће материјалне трошкове: О
AK ,,Нови Сад”, динарски број жиро рачуна:       200-2632680101934-12

За дијаспору и солидарну помоћ из иностранства девизни жиро рачун партнерске организације је:

Свака донација ће бити јавно објављена, као донација Зорице Михајловић из Аустралије,  која је уз пуно поверење уплату извршила електронском уплатницом (у прилогу) на број мобилног телефона одговорног лица Еколошког покрета или уз поштовање дискреције имена дародавца, ако се тако буде тражило, а плаћање дугова такође.

Са вером у солидарност, остајемо непоколебљиво на истом путу одбране највећих вредности свог народа, Новог Сада и целе Србије.

                                                                   За Еколошки покрет                                                         
                                                                     Никола Алексић, директор, с.р.

 

JAVNI APEL EKOLOŠKOG POKRETA

U utorak, 3. novembra, u prostorije Ekološkog pokreta doći će sudski izvršitelji da plene imovinu Ekološkog pokreta radi naplate duga u visini od 116.000,00 dinara koji je nastao održavanjem četvorodnevne Međunarodne Eko-konferencije. Ekološki pokret nema toliku imovinu da binamirio navedeni dug, ali оduzimanjem jedinog računara, naša aktivnost ćebiti prekinuta. Zato u ime Ekološkog pokreta upućujem javni apel svim našim članovima, prijateljima, simpatizerima i celokupnoj javnosti da nam pruže solidarnupomoć u skladu sa svojim mogućnostima.                                                                                                          
          
Tokom 25 godinarada Ekološki pokret  je  zadužio sve novosađane spasavajući najveće vrednosti Novog Sada, kao svenjegove parkove, Sokolski dom, stadion ,,Karađorđe”, Petrovaradinsku tvrđavu, Vojnu bolnicu, Zmaj Jovinu i Dunavsku ulicu, Frušku goru... i mnoge druge vrednosti koje su bile na udaru interesnih grupa. Iza 19 održanih međunarodnih naučnih Eko-konferencija o bitnim uslovima života čovečanstva, od kojih je 5 zaredom imalo (nefinansijsko) pokroviteljstvo UN,  ostalo je više od 2.000 naučnih radova objavljenih u celovitom obliku na više od 15.000 stranica koje su napisali autori iz 45 država sa svih kontinenata.                                                                                                   Pošto Ekološki pokret nije na budžetu, niti dobija bilo kakva sredstva po nekom automatizmu iako postiže svetske rezultate, maćehinskim odnosom gradske uprave je doveden u situaciju da mu sudski izvršitelji onemoguće dalju aktivnost. Zato se obraćamo celokupnoj javnosti, posebno prijateljima i simpatizerima radi pružanja solidarne pomoći. Pošto nam je žiro račun blokiran, uplate solidarne pomoći se mogu uplatiti na žiro račun partnerske organizacije koja nam plaća tekuće materijalne troškove: OАК ,,Novi Sad”, na  dinarski broj žiro računa:                200-2632680101934-12                                                                                           
          Za dijasporu i solidarnu pomoć iz inostranstva devizni žiro račun partnerske organizacije je:

TRANSFER HAS TO BE EFFECTED AS PER FOLLOWING INSTRUCTION                                                                                      FIELD 56a: INTERMEDIARY INSTITUTION                                                              DEUTSCHE BANK AG                                                                                                                    FRANKFURT                                                                                                                                                                        SWIFT: DEUTDEFF                                                                                                              FIELD 57a: ACCOUNT WITH INSTITUTION                                                                       Banka: Postanska Stedionica a.d.                                                                                      11000 BEOGRAD                                                                                                      SERBIA                                                                                                                                                               SWIFT: SBPORSBG                                                                                                                                                     FIELD 59: BENEFICIARY                                                                                         CUSTOMER – NAME & ADDRESS                                                                 RS35200263268010100389                                                                                   OAK "NOVI SAD" UDRUZENJE GRADJANA                                             DUNAVSKI  PARK BB. -                                                                                       21000 NOVI SAD
           Svaka
donacija će biti javno objavljena, kao donacija Zorice Mihajlović iz Australije,  koja je uz puno poverenje uplatu izvršila elektronskom uplatnicom (u prilogu)na broj mobilnog telefona odgovornog lica Ekološkog pokreta ili uz poštovanje diskrecije imena darodavca, ako se tako bude tražilo, a plaćanje dugova takođe.

Sa verom u solidarnost, ostajemo nepokolebljivo na istom putu odbrane najvećihvrednosti svog naroda, NovogSada I cele Srbije.

 

                                                                                Za Ekološki pokret                                                                                   
                                                                                    Nikola Aleksić, director, s.r.

 

PUBLIC APPEAL OF ENVIRONMENTAL MOVEMENT

On Tuesday, November 3, at the premises of the Ecological Movement court bailiffs will come to confiscate the property of the Ecological Movement for the collection of debt in the amount of 140,000.00 dinars, which was created by organization of the four-day International Eco-Conference. Environmental movement does not possess that kind of property for the satisfaction of specified debt, but subtracting the only computer, our activity will be terminated. Therefore, on behalf of the Environmental Movement I send a public appeal to all our members, friends, supporters and the complete general public to provide solidarity assistance to Environmental Movement in accordance with their capabilities.

During the 25 years of the Ecological Movement is indebted all the citizens of Novi Sad, saving the highest values of Novi Sad, as well as all of its parks, Sokolskitraining centre, the football stadium ,,Karadjordje’’, Petrovaradin fortress, military hospital, ZmajJovinaand Dunavska old streets,Fruska Gora mountain and many othervalues that have been attacked by interest groups. After 19 held international scientific Eco-conferences on essential living conditions of humanity, of which 5 consecutive conferences had non-financial sponsorship of the UN, there are more than 2,000 scientific papers published in complete form on more than 15,000 pages written by authors from 45 countries from all the continents.

Since the Environmental Movement is not on the budget of the city of Novi Sad nor Republic of Serbia, neither received any funds virtually by default, although it achieves worldwide results, thanks to stepmother relationship of the city administration,it is faced with the situation that court bailiffs will prevent its further activity. So, we appeal to the complete general public, in particular friends and supporters to provide solidarity support. As our bank account is blocked, the payment of solidarity assistance may be paid to account of the partner organization that pays our current material costs : OАK ,,Novi Sad”, for expatriates and solidarity help from abroad, foreign exchange account of the partner organization is:

TRANSFER HAS TO BE EFFECTED AS PER FOLLOWING INSTRUCTION   FIELD 56a: INTERMEDIARY INSTITUTION                                                                      DEUTSCHE BANK AG                                                                                                    FRANKFURT                                                                                                                         SWIFT: DEUTDEFF

 FIELD 57a: ACCOUNT WITH INSTITUTION                                                                                                     Banka: Postanska Stedionica a.d.                                                                                                        11000 BEOGRAD                                                                                                                   SERBIA

SWIFT: SBPORSBG                                                                                                                   FIELD 59: BENEFICIARY                                                                                CUSTOMER – NAME & ADDRESS                                                                                                      IBAN  RS35200263268010100389                                                                                           OAK "NOVI SAD", UDRUZENJE GRADJANA                                                                      DUNAVSKI PARK BB.                                                                                                            21000 NOVI SAD                                                                                                                       SERBIA                                                                                                                               

Each donation will be made public, as a donation of  Ms. Zorica Mihajlovic from Australia, which along with the full confidence of the payment made by electronic payment slip (see attached) to the mobile phone number of the responsible person of  Ecological Movement or with respect confidentiality the names of the donor, if so requested, and payments debts too.      

With faith in solidarity, we remain steadfastly on the same path Defence highest values of its people, Novi Sad and whole Serbia.

 

For Environmental Movement                                                                                 Nikola Aleksic, Director