Петиција председнику за предузимања мера безбедности

ПРЕДСЕДНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Б Е О Г Р А Д

ПРЕДЛОГ
предузимања мера безбедности

Увођењем професионалних војника предвиђених у чл.9 ст.1 тач.3 Закона о Војсци Србије, укинута је регрутна војска, што је у значајној мери ослабило борбену моћ Војске Србије и у значајној мери учинило неостварљивом:

• Стратегију националне безбедности,
• Стратегију одбране,
• Доктрину Војске Србије

а документи, као што су:

- План одбране,
- Дугорочни план развоја и система одбране РС,
- Стратегијски преглед одбране РС,
- Систем управљања ваздушним саобраћајем
- Управљање системом одбране
- Демократска и цивилна контрола војске РС,

су доведени у питање, из којих разлога Војска Србије не би остварила своју улогу предвиђену чл.139 Устава РС, Законом о одбрани и Законом о Војсци Србије.

Стављамо на знање Председнику Републике горе наведене чињенице и предлажемо да Председник Републике Србије у складу са чл.11 Закона о одбрани, неодложно предузме мере за:

I. Увођење регрутне војске, у коју сврху ће извршити измене и допуне наведених стратегија и доктрина као и наведених докумената у циљу оспособљавања Војске Србије да Војска Србије буде способна да изврши своју уставну обавезу, а нарочито да се предвиди опремање војске Србије оружјем и оруђем задовољавајућег технолошког нивоа,
II. Закључивање међународног уговора о безбедности са Руском Федерацијом, да Војска Руске Федерације на одређено време, до оспособљавања Војске Србије, врши у Србији надлежност Војске Србије (чл.22 ст.1 Закона о одбрани), што је у складу са чл.2 ст.4 и чл.3 Закона о одбрани којим је предвиђено, да своју одбрану Република Србија може спроводити самостално и у сарадњи са другим државама (сопственим снагама и помоћу партнера) у оквиру институција система националне одбране, регионалне и глобалне безбедности.

Уколико Председник Републике Србије не предузме горе предложене мере, биће одговоран за све могуће последице које проистекну из нечињења, јер је безбедносна ситуација веома озбиљна.

Директор
Никола Алексић, с.р.

П О Д Р Ш К А

Којом ја, ___________________________________________________
име и презиме

из _____________________________ул. _____________________________ бр.____
место пребивалишта адреса

са ЈМБГ __________________ у потпуности подржавам Предлог Еколошког покрета Новог Сада и придружујем се иницијативи за обезбеђивање безбедности грађана и Републике Србије.

____________________ ____________________________
датум својеручни потпис

НАПОМЕНА ПОТПИСНИЦИМА: Потписане пријаве је потребно послати на адресу Еколошког покрета у заглављу Предлога ради збирног слања председнику Републике Србије и тачне евиденције укупног броја добијених подршки.